www.9159.com_www.4166.com金沙_金沙易记域名4066
二极管
电子管EJG-102
分类: 二极管
次要技术参数  产品名称: 二极管EJG-101 额定负荷: DC 50V 3A 打仗电阻: ≤30mΩ...
www.9159.com
9159.com
分类: 二极管
次要技术参数  产品名称: 二极管EJG664 额定负荷: DC 50V 3A 打仗电阻: ≤30mΩ ...
电子管EJG-104
分类: 二极管
次要技术参数  产品名称: 二极管EJG776 额定负荷: DC 50V 3A 打仗电阻: ≤30mΩ ...
电子管EJG-105
分类: 二极管
次要技术参数  产品名称: 二极管EJG289 额定负荷: DC 50V 3A 打仗电阻: ≤30mΩ ...
9159.com